Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს პოლიტიკა არის ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი (შემდგომში „შეთანხმება“), რომელიც განთავსებულია და/ან ხელმისაწვდომია ინტერნეტში საიტის დომენზე, ასევე მომხმარებელთან დადებული სხვა ხელშეკრულებების ან შეთანხმებების, რომლებიც შეიძლება დაიდოს. მომხმარებელთან ერთად. საიტის სერვისების გამოყენებით, მომხმარებელი გამოხატავს თავის თანხმობას საიტის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე (შემდგომში კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) და, თავისი ნებით და საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, იძლევა წერილობით თანხმობას შემდეგ მეთოდებზე. პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება: შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, მოდიფიკაცია), მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, უზრუნველყოფა, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, დაბლოკვა, წაშლა, განადგურება ამ პოლიტიკით დადგენილი მიზნებისთვის ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით. ან ასეთი ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე ჩვენი შეხედულებისამებრ. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, კლიენტმა/მომხმარებელმა არ უნდა გადასცეს პერსონალური მონაცემები შესაბამისი ფორმების შევსებით. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება ყველა პერსონალურ ინფორმაციაზე, რომელიც საიტმა შეიძლება მიიღოს კლიენტის/მომხმარებლის შესახებ საიტის, პროგრამებისა და საიტის პროდუქტების გამოყენებისას.

მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების მიზანი

საიტმა შეიძლება გამოიყენოს კლიენტის/მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შემდეგი მიზნებისთვის:

 1. საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია.
 2. მომხმარებლის წვდომის უზრუნველყოფა საიტის რესურსებზე და საიტის პარტნიორებზე.
 3. მომხმარებელთან უკუკავშირის დადგენა, მათ შორის სატელეფონო ზარი, შეტყობინებების გაგზავნა, მოთხოვნები საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, სერვისების მიწოდება, მომხმარებლისგან მოთხოვნებისა და აპლიკაციების დამუშავება, რეკლამის გაგზავნა და სხვა ინფორმაცია საიტის აქციებისა და სხვა სერვისების შესახებ.
 4. მომხმარებლის მდებარეობის განსაზღვრა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად.
 5. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სიზუსტისა და სისრულის დადასტურება.
 6. მომხმარებლის ეფექტური მომხმარებლის და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, თუ საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები წარმოიქმნება.
 7. მომხმარებლის მიწოდება სერვისის განახლებებით, სპეციალური შეთავაზებებით, ფასების შესახებ ინფორმაციის, ბიულეტენების და სხვა ინფორმაციის საიტის ან საიტის პარტნიორების სახელით.
 8. საიტზე სარეკლამო აქტივობების განხორციელება.
 9. მომხმარებლის წვდომის უზრუნველყოფა საიტის პარტნიორების საიტებზე ან სერვისებზე პროდუქტების, განახლებებისა და სერვისების მისაღებად.

ინფორმაციის შეგროვება (პერსონალური ინფორმაცია)

ჩვენ ვაგროვებთ შემდეგ ინფორმაციას:

 1. ტექნიკური ინფორმაცია ავტომატურად გროვდება საიტის პროგრამული უზრუნველყოფის მიერ თქვენი ვიზიტის დროს.
 2. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ აწვდით შესაბამისი ფორმის შევსებისას ან საიტის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მომხმარებლის მიერ სოციალური ქსელების გამოყენებით.
 3. სხვა ინფორმაცია მოწოდებულია მომხმარებლის მიერ მისი შეხედულებისამებრ.

ტექნიკური ინფორმაცია

როდესაც თქვენ ეწვევით საიტის ადმინისტრაციის საიტს, ინფორმაცია სტანდარტული სერვერის ჟურნალებიდან ავტომატურად გახდება ხელმისაწვდომი. ეს მოიცავს თქვენი კომპიუტერის IP მისამართს (ან პროქსი სერვერს, თუ ის გამოიყენება ინტერნეტში წვდომისთვის), ინტერნეტ პროვაიდერის სახელს, დომენის სახელს, ბრაუზერის ტიპს და ოპერაციულ სისტემას, ინფორმაციას საიტის/გვერდის შესახებ სოციალურ ქსელებში, საიდანაც თქვენ მოხვედით საიტზე, საიტის გვერდებზე, რომლებსაც ეწვიეთ, ამ ვიზიტის თარიღი და დრო, ფაილები, ქუქი-ფაილები. ეს ინფორმაცია ჩვენს მიერ გაანალიზებულია აგრეგირებული (არასპეციალური) ფორმით საიტის ტრაფიკის გასაანალიზებლად და გამოიყენება მისი გაუმჯობესებისა და განვითარების წინადადებების შემუშავებისას. თქვენს IP მისამართსა და თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას შორის კავშირი არასოდეს გამჟღავნდება მესამე მხარისთვის, თუ არ არის თანხმობა და/ან კანონით მოთხოვნილი. ტექნიკური ინფორმაცია საიტზე ვიზიტების შესახებ (არაპერსონალური) ასევე გროვდება საიტზე დაყენებული სტატისტიკის მრიცხველებით.

პირადად აწვდის პირად ინფორმაციას

შეთანხმებების გაფორმების მიზნით, მომხმარებელს შეუძლია ასევე მიაწოდოს შემდეგი პერსონალური მონაცემები თავის შესახებ ან ორგანიზაციისა და მისი წარმომადგენლების შესახებ, რომლის ინტერესებიდანაც იგი მოქმედებს: სახელი, პატრონიმი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონის ნომერი, სახელები. კორპორატიული რეგისტრაციის მონაცემები (საწარმოს კოდი) შეიძლება დამატებით იყოს მოწოდებული, საგადასახადო ნომერი, ასეთი ორგანიზაციის სარეგისტრაციო მისამართი და საფოსტო მისამართი, კორპორატიული ტელეფონის ნომერი, მიმდინარე ანგარიში, მომსახურე ბანკის და საკორესპონდენტო ანგარიშის დასახელება და ა.შ.). ორგანიზაციის შესახებ მითითებული ინფორმაცია არ ეხება პერსონალურ მონაცემებს.

მხარეთა პასუხისმგებლობა

მომხმარებელი ვალდებულია: მიაწოდოს ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც აუცილებელია საიტის გამოსაყენებლად ხელშეკრულების ან ხელშეკრულების დადების ფარგლებში. საიტის მფლობელთან ხელშეკრულების გაფორმებისას განაახლეთ და შეავსეთ მოწოდებული ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების შესახებ, თუ ეს ინფორმაცია შეიცვლება. საიტის/საიტის მფლობელის ადმინისტრაცია/ წარმომადგენელი ვალდებულია: გამოიყენოს მიღებული ინფორმაცია მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული მიზნებისთვის. დარწმუნდით, რომ კონფიდენციალური ინფორმაცია ინახება, არ არის გამჟღავნებული მომხმარებლის წინასწარი ნებართვის გარეშე და ასევე არ არის გაყიდული, გაცვლა, გამოქვეყნება ან გამჟღავნება სხვა შესაძლო გზებით მომხმარებლის მიერ გადაცემული პერსონალური მონაცემები. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შეიძლება ინახებოდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და/ან გადაეცეს უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოებს მხოლოდ კანონით დადგენილი საფუძვლებითა და წესით. მიიღეთ სიფრთხილის ზომები მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დასაცავად იმ პროცედურის შესაბამისად, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება ამ ტიპის ინფორმაციის დასაცავად არსებულ ბიზნეს ტრანზაქციებში. შესაბამის მომხმარებელთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების განადგურება ან დაბლოკვა მომხმარებლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან პერსონალური მონაცემების სუბიექტების უფლებების დაცვის უფლებამოსილი ორგანოს განაცხადის ან მოთხოვნის მომენტიდან შემოწმების პერიოდის განმავლობაში, აღმოჩენის შემთხვევაში. არაზუსტი პერსონალური მონაცემების ან უკანონო ქმედებების შესახებ.

ჩვენ მიერ შეგროვებული ინფორმაციის დაცვა

საიტი იღებს ყველა საჭირო და საკმარის ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომას მომხმარებლის მონაცემების კონფიდენციალურობის დასაცავად. მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციაზე წვდომა აქვთ მხოლოდ საიტის თანამშრომლებს, რომლებსაც სჭირდებათ სამუშაო ფუნქციების შესრულება, რომლებიც საჭიროებენ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომას. მომხმარებელი აღიარებს, რომ თუ მომხმარებელი თავად უყურადღებოდ ექცევა პერსონალური მონაცემების უსაფრთხო შენახვას და ანიჭებს მასზე წვდომას, მესამე მხარემ შეიძლება მოიპოვოს მასზე არაავტორიზებული წვდომა. საიტი არ არის პასუხისმგებელი ასეთი წვდომით მიყენებულ ზარალზე. ჩვენ გირჩევთ, რომ მომხმარებლებს გამოიყენონ რთული პაროლები, რომლებიც შედგება რიცხვებისა და ასოებისგან.

დამატებითი პირობები

ადმინისტრაციას/საიტის წარმომადგენელს/საიტის მფლობელს უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში თანხმობის გარეშე და მომხმარებლის შეტყობინების გარეშე. მომხმარებელი იღებს პასუხისმგებლობას კონფიდენციალურობის პოლიტიკის განახლებული ვერსიის გაცნობაზე, რომელიც არეგულირებს საიტის გამოყენების წესებს. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები ძალაში შედის საიტზე განთავსების მომენტიდან, თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი ვერსიით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. პოლიტიკის მიმდინარე ვერსია განთავსებულია კონტრაქტორის ვებსაიტზე და მის ქვედომენებზე ინტერნეტში. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შემუშავებულია და მოქმედებს ევროკავშირის მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, რომელიც ეხება პირთა დაცვას პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან და მათ თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებით.

მომხმარებლის შეთანხმება

საგზაო შეთანხმება (შემდგომში ასევე მოიხსენიება როგორც „შეთანხმება“) არეგულირებს ურთიერთობას საიტის ფუნქციების გამოყენებასთან და კონტრაქტორს შორის მომსახურების შესაძლო მიწოდების ზოგად პირობებს (შემდგომში ასევე მოიხსენიებენ როგორც „ საიტის მფლობელი“), ერთის მხრივ, და ფიზიკური ან იურიდიული პირი, მომხმარებელი, რომელმაც მიიღო წინამდებარე შეთანხმების პირობები ამ შეთანხმებაზე მთლიანად და უპირობოდ შეერთებით (შემდგომში ასევე „საიტის მომხმარებელი“), მეორეს მხრივ, შემდგომში ერთობლივად მოიხსენიება როგორც „მხარეები“ და ცალკე „პარტია“. წინამდებარე შეთანხმება და მხარეთა ურთიერთობები, რომლებიც წარმოიქმნება ამ შეთანხმებიდან, რეგულირდება კანონით.

შეთანხმების ზოგადი დებულებები

ამ დოკუმენტში და მხარეთა ურთიერთობაში, რომელიც წარმოიქმნება ან მასთან არის დაკავშირებული, გამოიყენება შემდეგი ტერმინები და განმარტებები: ა) მფლობელის ვებსაიტი / საიტი – საიტის მფლობელის დომენში განთავსებული ინტერნეტ საიტი და მისი ქვედომენები. ბ) ხელშეკრულება არის შეთანხმება ყველა დამატებებით და ცვლილებებით. გ) საიტის ადმინისტრაცია/ წარმომადგენელი, საიტის მფლობელი – საიტის მფლობელის მიერ უფლებამოსილი პირი განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქმედებები. დ) ვიზიტორი – ნებისმიერი პირი, რომელიც მივიდა საიტზე და იმყოფება მასზე, იყენებს მის თვისებებს საიტზე განთავსებული შინაარსის გასაცნობად. ე) მომხმარებელი არის იურიდიულად ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელიც შეუერთდა ამ ხელშეკრულებას საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ან მოქმედებს მის მიერ წარმოდგენილი იურიდიული პირის სახელით და ინტერესებიდან გამომდინარე. საიტის ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია თავისი ნებით შეავსოს მოწოდებული ფორმა და გახდეს მომხმარებელი. საიტი შეიცავს ინფორმაციას და მასალებს საქონლისა და მომსახურების შესახებ, რომელიც შემდგომში შეიძლება მიეწოდოს მომხმარებელს რეალური ხელშეკრულების დადებისას. თუ რომელიმე ფიზიკური პირი დარეგისტრირდა როგორც მომხმარებელი იურიდიული პირის სახელით, რომელმაც მას ამის უფლება მისცა, ეს ნიშნავს, რომ იურიდიული პირი სრულად იღებს ხელშეკრულებას ამ კუთხით შემდგომი შედეგებით. კერძოდ, საიტის გამოყენებისას მომხმარებელს არ აქვს უფლება განასახიეროს სხვა პირი ან ორგანიზაციის ან/და საზოგადოების წარმომადგენელი საკმარისი უფლებების გარეშე, საიტის თანამშრომლების ჩათვლით, ასევე გამოიყენოს უკანონო წარმომადგენლობის სხვა ფორმები და მეთოდები. ინტერნეტში მყოფი სხვა პირების, აგრეთვე მომხმარებლების, საიტის და მისი წარმომადგენლების შეცდომაში შეყვანა ნებისმიერი საგნის ან ობიექტის თვისებებთან და მახასიათებლებთან დაკავშირებით. თუ გამოვლინდა უფლებების ან/და ინტერესების დარღვევა საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მათ შორის სხვა მომხმარებლის მიერ, თქვენ უნდა აცნობოთ ამის შესახებ საიტის მფლობელს შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების, სატელეფონო შეტყობინების გაგზავნით, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი დარღვევის გარემოებები და /ან ჰიპერტექსტის ბმული გვერდზე, რომელიც შეიცავს მასალებს, რომლებიც არღვევს საიტის შესაბამის უფლებებს და/ან ინტერესებს.

ინტელექტუალური უფლებები

საიტის მეშვეობით ხელმისაწვდომი ყველა ობიექტი, მათ შორის დიზაინის ელემენტები, ტექსტი, გრაფიკული სურათები, ილუსტრაციები, ვიდეოები, კომპიუტერული პროგრამები, მონაცემთა ბაზები, მუსიკა, ხმები და სხვა ობიექტები, რომლებიც განთავსებულია საიტზე, ექვემდებარება საიტის ექსკლუზიურ უფლებებს და სხვა საავტორო უფლებების მფლობელები. საიტი ანიჭებს მომხმარებელს უფლებას გამოიყენოს იგი ფუნქციურად მისი ზოგადი ფუნქციონირების ფარგლებში. საიტის სხვა გზებით გამოყენება, მათ შორის საიტზე განთავსებული კონტენტის კოპირებით (რეპროდუცირებით), ასევე საიტზე შეტანილი დიზაინის ელემენტების, კომპიუტერული პროგრამებისა და მონაცემთა ბაზების, მათი დეკომპილაციის, მოდიფიკაციისა და შემდგომი გავრცელების, საჯარო ჩვენების, გაცნობის ფართო საზოგადოებას, კატეგორიულად აკრძალულია, თუ ამ შეთანხმებით და დადებული ხელშეკრულებებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. მომხმარებელს არ აქვს უფლება გაამრავლოს, გაიმეოროს და დააკოპიროს, გაყიდოს ან გამოიყენოს საიტის ნებისმიერი ნაწილი (მათ შორის აპლიკაციების მეშვეობით მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი კონტენტი) ან მათზე წვდომა, თუ მომხმარებელმა არ მიიღო ასეთი ნებართვა საიტის/საიტის მფლობელებისგან, ან როცა ეს პირდაპირ არის გათვალისწინებული დამატებითი დოკუმენტებით (შეთანხმებები, როგორიცაა აპლიკაციები და ა.შ.). საიტის მომხმარებლის მიერ, ისევე როგორც მასში განთავსებული შინაარსის გამოყენება პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის ნებადართულია ყველა კანონის შესაბამისად, რომელიც იცავს საავტორო უფლებებს, მონათესავე უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებს, ავტორის სხვა შენიშვნებს, ინარჩუნებს სახელს (ან ფსევდონიმს). საავტორო უფლებების მფლობელის ავტორი/სახელი უცვლელი, შესაბამისი ობიექტის უცვლელი სახით შენახვა. გამონაკლისი არის შემთხვევები, რომლებიც პირდაპირ არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით, რომელიც არეგულირებს მონაცემთა ზოგად დაცვას ან საიტის გამოყენების შესახებ დამატებით დოკუმენტებს. საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს ინტერნეტში არსებულ საიტებზე (მესამე მხარის საიტები). ეს მესამე მხარეები და მათი შინაარსი არ არის შემოწმებული საიტის მიერ რაიმე მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის (სიზუსტე, სისრულე და ა.შ.). საიტი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის საიტებზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე, მასალებზე, რომლებზეც მომხმარებელი იძენს წვდომას საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ასევე ასეთი საიტების ან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და მომხმარებლის მიერ მათი გამოყენების შედეგებზე. . ბმული (ნებისმიერი ფორმით) რომელიმე საიტთან, პროდუქტთან, სერვისთან ან საიტზე განთავსებული კომერციული ან არაკომერციული ხასიათის ნებისმიერი ინფორმაციისთვის არ წარმოადგენს ამ პროდუქტების (მომსახურების, აქტივობების) მოწონებას ან რეკომენდაციას საიტის მიერ, გარდა როდესაც საიტი ცალსახად აცხადებს, რომ ასე მიუთითებს.

შეტყობინებები

საიტის მფლობელს / ადმინისტრაციას / საიტის წარმომადგენელს და პირებს, ვისი წარმომადგენლებიც არიან ეს საიტი, უფლება აქვთ გააგზავნონ საინფორმაციო ელექტრონული შეტყობინებები საიტზე ან მასთან დაკავშირებით მომხდარი მოვლენების შესახებ მომხმარებლის მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე, ტელეფონზე ნომერი, ბმული გვერდის სოციალურ ქსელებში და იმ პირებს, რომლებსაც ის წარმოადგენს.

საბოლოო დებულებები

ეს შეთანხმება რეგულირდება და განიმარტება მოქმედი კანონების შესაბამისად, რომლებიც არეგულირებს მონაცემთა ზოგად დაცვას. ამ ხელშეკრულებით დაურეგულირებელი საკითხები გადაწყდება კანონის შესაბამისად. ყველა შესაძლო დავა, რომელიც წარმოიქმნება ამ შეთანხმებით რეგულირებული ურთიერთობებიდან, წყდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. თუ ამა თუ იმ მიზეზის გამო წინამდებარე შეთანხმების ერთი ან მეტი დებულება აღმოჩნდება, რომ ძალადაკარგული ან არააღსასრულებელია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დარჩენილი დებულებები არ იქნება ძალადაკარგული ან შეუსრულებელი. საიტის დროებითი უმოქმედობა მომხმარებლის ან სხვა მომხმარებლების მიერ ხელშეკრულებების დებულებების დარღვევის შემთხვევაში არ ართმევს საიტს უფლებას განახორციელოს შესაბამისი ქმედებები შემდგომში მისი ინტერესების დასაცავად და ასევე არ ნიშნავს, რომ საიტმა უარი თქვა უფლებებზე შემდგომი მსგავსი ან მსგავსი დარღვევების შემთხვევაში. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა დავა ან მასთან დაკავშირებით განიხილება სასამართლოში, საიტის ადგილზე, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს მომხმარებლის შეთანხმება შემუშავებულია და მოქმედებს მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში, რომელიც ეხება პირთა დაცვას პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით და ასეთი მონაცემების თავისუფალ გადაადგილებასთან დაკავშირებით.

Shopping cart close